Cấp phép chứng nhận nghiệp đoàn quản lý.

Ngày 25 tháng 2 năm 2019, nghiệp đoàn được Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế cấp phép chứng nhận là nghiệp đoàn quản lý. Mã số giấy phép: 1808000318 Loại giấy phép: đoàn thể quản lý đặc định Loại ngành nghề chuyên môn: đ […]