講演会の様子

Buổi họp báo cáo về chuyến đi đào tạo ở Việt Nam và buổi diễn thuyết

Ngày 27 tháng 6, chúng tôi đã thực hiện hội báo cáo về dự án nhân sự nước ngoài diễn ra ở Việt Nam và sau đó chúng tôi đã mời giảng viên ở nghiệp đoàn khác đến thực hiện buổi diễn thuyết. Ở buổi họp báo cáo, trưởng đoàn […]

20

Dự án “Nhân Sự Nước Ngoài” ở Đà Nẵng

Dự án được thực hiện từ ngày 15 ~ ngày 19 tháng 5 năm 2018. Năm giáo viên từ Nhật Bản đã về trường Đại Học Đà Nẵng ở Việt Nam để giảng dạy 2 ngày học với chủ đề “Điều dưỡng Nhật Bản”. Ngoài ra, các giáo viên […]