Buổi họp báo cáo về chuyến đi đào tạo ở Việt Nam và buổi diễn thuyết

Ngày 27 tháng 6, chúng tôi đã thực hiện hội báo cáo về dự án nhân sự nước ngoài diễn ra ở Việt Nam và sau đó chúng tôi đã mời giảng viên ở nghiệp đoàn khác đến thực hiện buổi diễn thuyết. Ở buổi họp báo cáo, trưởng đoàn của chuyến đi lần này là ông Matsuura Shinsuke (viện dưỡng lão Shinai) bắt đầu báo cáo về tất cả mọi hoạt động đã diễn ra của đoàn. Ngoài ra, chúng tôi đã mời ông Asaka Hiroshi để thực hiện buổi diễn thuyết về chủ đề “tình trạng hiện nay của sự phát triển nhân lực điều dưỡng Việt Nam”.

Hình ảnh về buổi diễn thuyết
Hình ảnh về buổi diễn thuyết