Dự án “Nhân Sự Nước Ngoài” ở Đà Nẵng

Dự án được thực hiện từ ngày 15 ~ ngày 19 tháng 5 năm 2018. Năm giáo viên từ Nhật Bản đã về trường Đại Học Đà Nẵng ở Việt Nam để giảng dạy 2 ngày học với chủ đề “Điều dưỡng Nhật Bản”. Ngoài ra, các giáo viên cũng đã đi tham quan chùa Kỳ Quang và viện dưỡng lão địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi học ở trường Đại Học Đà Nẵng

Buổi học ở trường Đại Học Đà Nẵng